Loading
  • da

Hurtigsøgning

Kategorisøgning

Leverandør søgning

Vis alle leverandører

Log ind

ADVARSEL: Aktivér JavaScript i dine browserindstillinger for at bruge databasen

Klassifikationer i OrganicXseeds

I OrganicXseeds er de forskellige arter, underarter og sortsgrupper opdelt i følgende klassifikationer, som er med til at anskueliggøre hvilke muligheder, der er for at søge om tilladelse til ikke-økologiske planteformeringsmateriale:

  • Kategori 1/nationalt annex 1
  • Individuel tilladelse/kategori 2
  • Til bekræftelse/kategori 3
  • Dispensation ikke muligt

Kategori 1/nationalt annex 1

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en officiel liste over arter, underarter og sortsgrupper, hvor der er et tilstrækkeligt udbud af økologisk og omlægningsplanteformeringsmateriale. For de arter, underarter eller sortsgrupper, der er på listen, gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til brug af ikke-økologisk planteformeringsmateriale. Dog kan der opnås tilladelse til brug af ikke-økologisk planteformeringsmateriale, hvis det skal bruges til forskning, i småskala markforsøg, til bevarelse af sorten eller til produktinnovation. Listen over kategori 1-afgrøder er tilgængelig på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

I takt med at udbuddet af økologisk planteformeringsmateriale øges, vil der løbende ske en ændring af klassifikationerne af de specifikke arter/underarter/sortsgrupper gående fra individuel/kategori 2 tilladelse til kategori 1/nationalt annex 1. Jo mere økologisk planteformeringsmateriale der bliver tilgængeligt, jo færre tilladelser kan der således gives. F.eks. overgik spisekartofler i 2022 til kategori 1/nationalt annex 1. Hvis der er økologisk planteformeringsmateriale på markedet, inden for den ønskede art eller sortsgruppe, og det er vurderet, at udbuddet af økologiske sorter er stort og alsidigt nok, vil sortsgruppen være optaget på det nationale annex og i OrganicXseeds være kategoriseret som kategori 1, hvorefter der ikke kan søges om tilladelse til en sort i den pågældende sortsgruppe. Dette jf. økologiforordningen, ØFO 2018/848, bilag II, del I, 1.8.5.6.

Individuel tilladelse/kategori 2

Under individuel tilladelse er det muligt at søge om – og opnå – tilladelse til at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale. I forbindelse med en ansøgning om individuel tilladelse, hvor der er tilgængelige sorter under arten eller sortsgruppen i OrganicXseeds, er det væsentligt, at du i ansøgningen kan godtgøre, at ingen af de tilgængelige sorter under arten kan anvendes på din bedrift, og at tilladelsen derfor er af afgørende betydning for din produktion. Du skal være opmærksom på, at Landbrugsstyrelsen skal have givet tilladelse, inden du anvender planteformeringsmaterialet.

Du kan med fordel orientere dig om kravene til begrundelser i økologivejledningens kapitel 16. Du kan finde ”Vejledning til økologisk jordbrugsproduktion” på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Til bekræftelse/kategori 3

Til bekræftelse betyder, at der under arten eller sortsgruppen ikke er tilgængelige sorter i databasen. Det er derfor tilladt at anvende ikke-økologisk ubejdset planteformeringsmateriale af den pågældende art, underart eller sortsgruppe efter anmeldelse til Landbrugsstyrelsen ved indtastning i OrganicXseeds, uden at der foretages en sagsbehandling. Efter anmeldelse må du anvende det ønskede bekræftede materiale. Du skal således ikke ansøge om individuel tilladelse, men i stedet anmelde anvendelsen via ”Til bekræftelse” i databasen.

Bekræftelsen skal indtastes umiddelbart inden anvendelsen, da udbuddet i databasen kan ændre sig fra dag til dag, og kan dermed have betydning for klassifikationen, og dermed om der skal indtastes en bekræftelse eller indsendes en ansøgning om individuel tilladelse.

Dispensation ikke muligt

I OrganicXseeds kan du komme ud for, at der under en given art/sortsgruppe, er oplyst: ”Dispensation ikke muligt”. Denne kategori gives til (små)planter af arter, der har en dyrkningscyklus, som fra udplantningen af frøplanten til den første høst af produktet afsluttes inden for én vækstsæson. Det betyder, at der i praksis ikke gives dispensation til anvendelsen af ikke-økologiske småplanter af etårige afgrøder. Til den type afgrøder skal der altid anvendes økologiske småplanter.

Denne regel kommer fra økologiforordningen, ØFO 2018/848, bilag II, del I, 1.8.5.8.

Det samme gør sig gældende for frø til spireproduktion. Her er materialet omfattet af ØFO 2018/848, bilag II, del I, 1.3. Det fremgår heraf, at der altid skal anvendes økologiske frø til spireproduktion. Der kan derfor ikke opnås tilladelse til anvendelse af ikke-økologiske frø til produktion af økologiske spirer og anden produktion af spirede frø (mikrogrønt).

Ovenstående tekst og yderligere info kan findes i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 16.